Hz. Muhammed’in (S.A.V.) Kronolojik hayatı

569         Hz. Muhammed’in doğumu (hicretten önce 12 Rebîülevvel 53/17 Haziran 569 Pazartesi

569         veya hicretten önce 9 Rebîülevvel 51/20 Nisan 571 Pazartesi)

571         Sütannesi Halîme’ye verilmesi.

574         Sütannesi tarafından Mekke’ye getirilerek annesi Âmine’ye teslim edilmesi.

575         Annesi Âmine’nin Ebvâ’da vefatı üzerine Hz. Muhammed’in dadısı Ümmü Eymen tarafından Mekke’ye getirilip dedesi Abdülmuttalib’e teslim edilmesi.

577         Dedesi Adülmuttalib’in vefatı ve amcası Ebû Tâlib’e emanet edilmesi.

578         Amcası Ebû Tâlib ile yaptığı Suriye seyahati ve Rahip Bahira olayı

589         Ficâr Savaşı’na katılması.

589         Hilfü’l-fudûl Antlaşması’na katılması.

594         Hatice’ye ait ticaret kervanının yöneticisi olarak Busrâ şehrine gitmesi.

594         Hatice ile evlenmesi.

605         Kureyş’in Kâbe’yi tamiri sırasında Hacerülesved’in yerine konulması hususunda hakemlik yapması.

610         Hira mağarasında ilk vahyi alması; Alak sûresinin ilk beş âyetinin nüzûlü Ramazan

613         Açık davetle emrolunması üzerine yakın akrabasını İslâm’a davet etmesi.

614         Müşriklerin zayıf müslümanlara eziyet etmeye başlaması.

615         Habeşistan’a ilk hicret.

616         Habeşistan’a ikinci hicret.

616         Hamza’nın müslüman olması.

616         Ömer’in müslüman olması; Hz. Peygamber’in ve müslümanların Dârülerkam’dan çıkmaları.

616         Hâşimoğulları ve Muttaliboğulları’nın Hz. Peygamber’i korumak amacıyla Ebû Tâlib mahallesinde toplanması ve müşriklerin bunlara karşı sosyal ve ekonomik boykot uygulamaya başlaması.

619         Boykotun sona ermesi.

620         Ebû Tâlib’in ve Hz. Hatice’nin vefatı (hüzün yılı).

620         Hz. Peygamber’in Sevde bint Zem‘a ile evlenmesi (Ramazan).

620         Zeyd b. Hârise ile Tâif’e gitmesi ve Mut‘im b. Adî’nin himayesinde Mekke’ye dönmesi (Şevval).

620         Hac mevsiminde Medineli Hazrec kabilesinden bir grubun Akabe’de Hz. Peygamber’le görüşüp müslüman olması (Zilhicce).

 621        İsrâ ve mi‘rac hadisesi, beş vakit namazın farz kılınması (27 Receb).

621         Birinci Akabe Biatı ve Hz. Peygamber’in İslâmiyet’i öğretmesi için Mus‘ab b. Umeyr’i Medine’ye göndermesi (Zilhicce).

622         İkinci Akabe Biatı (Zilhicce).

Medine Dönemi

622         Müslümanların İkinci Akabe Biatı’ndan sonra Medine’ye hicret etmeye başlaması (Muharrem/Temmuz).

622         Müşriklerin Dârünnedve’de toplanıp Hz. Peygamber’i öldürme kararı alması (26 Safer/9 Eylül).

622         Hz. Peygamber’in Hz. Ebû Bekir’le birlikte hicreti ve Sevr mağarasına sığınmaları (26 Safer/9 Eylül).

622         Sevr mağarasından Medine’ye doğru yola çıkmaları (1 Rebîülevvel/13 Eylül).

622         Kubâ’ya varış (8 Rebîülevvel/20 Eylül).

622         Kubâ Mescidi’nin inşası (Rebîülevvel/Eylül).

622         Hz. Peygamber’in Kubâ’dan ayrılması ve Rânûnâ vadisinde ilk cuma namazını kıldırması; aynı gün Medine’ye ulaşması ve Ebû Eyyûb el-Ensârî’nin evine yerleşmesi (12 Rebîülevvel/24 Eylül).

622         Mescid-i Nebevî’nin inşasına başlanması (Rebîülevvel/Eylül).

622         Namaza çağrı için ezanın teşrîi.

623         Muhacirlerle ensar arasında kardeşlik tesis edilmesi (muâhât) (Receb/Ocak).

623         Medine vesikasının tanzimi ve Medine hareminin sınırlarının tesbiti (Ramazan/Mart).

623         Savaşa izin verilmesi.

623         Hz. Hamza’nın Îs (Sîfülbahr) Seriyyesi (Ramazan/Mart).

623         Mescid-i Nebevî’nin inşasının tamamlanması (Şevval/Nisan).

623         Sa‘d b. Ebû Vakkas’ın Harrâr Seriyyesi (Zilkade/Mayıs).

623         Medine’de çarşı ve pazar yeri kurulması.

623         Mescid-i Nebevî’de Suffe’nin teşekkülü.

 623        Hz. Peygamber’in âşûrâ orucunu tutması ve müslümanlara da tavsiye etmesi (10 Muharrem/14 Temmuz).

623         Ebvâ (Veddân) Gazvesi (Safer/Ağustos).

623         Buvât Gazvesi (Rebîülevvel/Eylül).

623         İlk Bedir (Sefevân) Gazvesi (Rebîülevvel/Eylül).

623         Uşeyre (Zül‘uşeyre) Gazvesi (Cemâziyelevvel/Kasım).

624         Abdullah b. Cahş’ın kumandasındaki Batn-ı Nahle Seriyyesi (Receb/Ocak).

624         Kıblenin Kudüs’teki Mescid-i Aksâ’dan Mekke’deki Mescid-i Harâm’a (Kâbe) çevrilmesi (Receb/Ocak).

624         Orucun farz kılınması (Şâban/Şubat).

624         Teravih namazının kılınmaya başlanması (1 Ramazan/26 Şubat).

624         Bedir Gazvesi (17 Ramazan/13 Mart).

624         Enfâl sûresinin nâzil olması.

624         Hz. Peygamber’in kızı Rukıyye’nin vefatı (Ramazan/Mart).

624         Fıtır sadakasının (fitre) emredilmesi (Ramazan/Mart).

624         İlk ramazan bayramı ve bayram namazının kılınması (1 Şevval/27 Mart).

624         Hz. Peygamber’in Hz. Âişe ile evlenmesi (Şevval/Nisan).

624         Benî Kaynuka‘ Gazvesi (Şevval/Nisan).

624         Hz. Ali ile Fâtıma’nın evlenmesi (Zilkade/Mayıs veya Zilhicce/Haziran).

624         Sevîk Gazvesi (5 Zilhicce/29 Mayıs).

624         İlk kurban bayramı (10 Zilhicce/3 Haziran).

624         Muhacirlerden Osman b. Maz‘ûn’un vefatı üzerine Cennetü’l-bakı‘in mezarlık için tahsis edilmesi (Zilhicce/Haziran).

624         Zekâtın farz kılınması.

 624        Hz. Osman’ın Resûl i Ekrem’in kızı Ümmü Külsûm ile evlenmesi (Rebîülevvel/Ağustos-Eylül).

624         Kâ‘b b. Eşref’in öldürülmesi (14 Rebîülevvel/4 Eylül).

624         Zûemer (Gatafân) Gazvesi (Rebîülevvel/Eylül).

624         Bahran (Benî Süleym) Gazvesi (Cemâziyelevvel/Kasım).

625         Hz. Peygamber’in Hafsa ile evlenmesi (Şâban/Ocak).

625         Hz. Hasan’ın doğumu (Şâban/Ocak-Şubat veya 15 Ramazan/1 Mart).

625         Hz. Peygamber’in Zeyneb bint Huzeyme ile evlenmesi (Ramazan/Şubat-Mart).

625         Uhud Gazvesi (7 veya 11 Şevval/23 veya 27 Mart).

625         Hamrâülesed Gazvesi (Medine’den çıkış, 8 veya 12 Şevval/24 veya 28 Mart).

625         Recî‘ Vak‘ası (Mersed b. Ebû Mersed Seriyyesi) (Safer/Temmuz).

625         Bi’rimaûne Vak‘ası (Safer/Temmuz).

625         Benî Nadîr Gazvesi (Rebîülevvel/Ağustos).

625         İçkinin haram kılınışı (Rebîülevvel/Ağustos-Eylül).

625         Hz. Peygamber’in hanımı Zeyneb bint Huzeyme’nin vefatı (Rebîülâhir/Ekim).

626         Benî Abs heyetinin Medine’ye gelip müslüman olması.

626         Hz. Hüseyin’in doğumu (5 Şâban/10 Ocak).

626         Hz. Peygamber’in Ümmü Seleme ile evlenmesi (Şevval/Mart-Nisan).

626         Bedrü’l-mev‘id Gazvesi (Zilkade/Nisan).

626         Hz. Ali’nin annesi Fâtıma bint Esed’in vefatı.

626                         Zâtürrika‘ Gazvesi ve korku namazının (salâtü’l-havf) kılınması (10 Muharrem/11 Haziran).

626         Dûmetülcendel Gazvesi (25 Rebîülevvel/24 Ağustos).

626         Medine’de ay tutulmasının gözlenmesi ve Hz. Peygamber’in husûf namazı kıldırması (Cemâziyelâhir/Kasım).

626         Müslüman olan 400 kişilik Müzeyne heyetinin Medine’ye gelmesi (Receb/Aralık).

627         Benî Mustalik (Müreysi‘) Gazvesi (Şâban-Ramazan/Ocak-Şubat).

627         İfk hadisesi.

627         Hz. Peygamber’in Cüveyriye bint Hâris ile evlenmesi.

627         Medine’de nüfus sayımı yapılması (Şevval/Şubat-Mart).

627         Hendek (Ahzâb) Gazvesi (Zilkade/Nisan).

627         Hz. Peygamber’in Zeyneb bint Cahş ile evlenmesi ve evlât edinmenin yasaklanmasına dair âyetlerin (el-Ahzâb 33/4-5) nâzil olması (Zilkade/Nisan).

627         Benî Kurayza Gazvesi (Zilkade sonu/Nisan).

627         Benî Lihyân Gazvesi (Rebîülevvel/Temmuz).

627         Muhammed b. Mesleme’nin I. Zülkassa Seriyyesi (Rebîülâhir/Ağustos).

627         Ebû Ubeyde b. Cerrâh’ın II. Zülkassa Seriyyesi (Rebîülâhir sonu/Eylül).

627         Zeyd b. Hârise’nin Tarîf Seriyyesi (Cemâziyelâhir/Ekim-Kasım).

627         Zeyd b. Hârise’nin Vâdilkurâ Seriyyesi (Receb/Kasım-Aralık).

628         Hz. Peygamber’in Abdurrahman b. Avf’ı Dûmetülcendel’e göndermesi (Şâban 6/Aralık 627-Ocak 628).

628         Zeyd b. Hârise’nin Medyen Seriyyesi (Şâban 6/Aralık 627-Ocak 628).

628         Hz. Ali’nin Fedek Seriyyesi (Şâban 6/Aralık 627-Ocak 628).

628         Zeyd b. Hârise’nin II. Vâdilkurâ Seriyyesi (Ramazan/Ocak-Şubat).

628         Abdullah b. Revâha’nın Hayber’e keşif amaçlı seriyyesi (Ramazan/Şubat).

628         Medine’de kuraklık yaşanması ve Hz. Peygamber’in yağmur duası yapması.

628         Güneş tutulması ve Hz. Peygamber’in küsûf namazı kılması (Şevval sonu/Mart).

628         Umre seferi (Zilkade/Mart).

628         Hz. Peygamber’in, annesi Âmine’nin Ebvâ’daki kabrini ziyaret etmesi.

628         Hudeybiye’de Kureyş’e elçi olarak gönderilen Hz. Osman’ın hapsedilmesi üzerine Bey‘atürrıdvân’ın yapılması (Zilkade/Mart-Nisan).

628         Hudeybiye Antlaşması (Zilhicce/Nisan).

628         Feth sûresinin nâzil olması.

628         Benî Huzâa, Benî Eslem ve Benî Huşenî heyetlerinin Medine’ye gelip  müslüman olması.

628         Hz. Peygamber’in, Bizans ve Sâsânî imparatorları başta olmak üzere civar ülke yöneticilerine ve kabile reislerine elçiler ve İslâm’a davet mektupları göndermesi (Muharrem/Mayıs).

628         Habeş Necâşisi Ashame’nin müslüman olması.

628         Mısır mukavkısının çeşitli hediyelerle birlikte Mâriye’yi Hz. Peygamber’e göndermesi.

628         Ebü’l-Âs’ın müslüman olup Hz. Peygamber’in kızı Zeyneb ile yeniden evlenmesi (Muharrem/Mayıs).

628         Hayber Seferi (Muharrem-Safer/Mayıs-Haziran).

628         Zeyneb bint Hâris’in Hz. Peygamber’i zehirleme teşebbüsü.

628         Hz. Peygamber’in Safiyye bint Huyey ile evlenmesi.

628         Hz. Peygamber’in sütannesi Süveybe’nin vefatı.

628         Yemen Valisi Bâzân’ın müslüman olması (Cemâziyelevvel/Eylül).

628         Vâdilkurâ Gazvesi (Cemâziyelâhir/Ekim).

628         Teymâ yahudileriyle antlaşma yapılması.

628         Hz. Ömer’in Türebe Seriyyesi (Şâban/Aralık).

628         Hz. Ebû Bekir’in Necid Seriyyesi (Şâban/Aralık).

628         Beşîr b. Sa‘d’ın Fedek  Seriyyesi (Şâban/Aralık).

629         Galib b. Abdullah’ın Meyfaa Seriyyesi (Ramazan/Ocak).

629         Umretü’l-kazâ (Zilkade/Mart).

629         Peygamber’in Ümmü Habîbe bint Ebû Süfyân ile evlenmesi.

629         Hz. Peygamber’in Meymûne bint Hâris ile evlenmesi (Zilkade/Mart).

629         Hâlid b. Velîd, Amr b. Âs ve Osman b. Talha’nın müslüman olması (1 Safer/31 Mayıs).

629         Hz. Peygamber’in kızı Zeyneb’in vefatı (Safer/Haziran).

629         Mûte Savaşı (Cemâziyelevvel/Eylül).

629         Amr b. Âs’ın Zâtüsselâsil Seriyyesi (Cemâziyelâhir/Ekim).

629         Ebû Ubeyde b. Cerrâh’ın Sîfülbahr (Habat) Seriyyesi (Receb/Kasım).

629         Benî Süleym ve Benî Gıfâr kabilelerinin müslüman olması ve Hâlid b. Velîd kumandasında Mekke fethine katılmaları.

629         Kureyşli müşriklerin Hudeybiye Antlaşması’nı ihlâl etmesi üzerine Ebû     Süfyân’ın barışın devamını sağlama girişiminde bulunması.

630         Hz. Peygamber’in Mekke fethi için yola çıkması (13 Ramazan/4 Ocak).

630         Mekke’nin fethi (20 Ramazan/11 Ocak).

630         Benî Mahzûm kabilesinin müslüman olması.

630         Hişâm b. Âs’ın Yelemlem tarafına, Hâlid b. Saîd’in Urene tarafına, Hâlid b. Velîd’in Nahle’deki Uzzâ putunu, Sa‘d b. Zeyd el-Eşhelî’nin Müşellel’deki Menât putunu, Amr b. Âs’ın Benî Hüzeyl’in Ruhât’taki Süvâ‘ putunu, Tufeyl b. Amr ed-Devsî’nin Amr b.Hümeme’nin Zülkeffeyn putunu yıkmayagönderilmesi (Ramazan/Ocak).

630         Huneyn Gazvesi (11 Şevval/1 Şubat).

630         Hâlid b. Velîd’in Benî Cezîme’yi İslâm’a davet seriyyesi (Şevval/Şubat).

630         Tâif Gazvesi (Şevval/Şubat).

630         Hz. Peygamber’in Ci‘râne’de Huneyn ganimetlerini taksim etmesi (Zilkade/Şubat).

630         Hz. Peygamber’in, yanlarından ayrıldıktan sonra ilk defa süt kız kardeşi Şeymâ ile görüşmesi.

630         Hz. Peygamber’in umre yapması (19 Zilkade/10 Mart).

630         Muhâcir b. Ebû Ümeyye’nin San‘a Seriyyesi (28 Zilkade/19 Mart).

630         Ziyâd b. Lebîd’in Hadramut Seriyyesi.

630         Amr b. Âs’ın Uman yöneticileri Ceyfer ve Abd b. Cülendâ kardeşlere elçi olarak gönderilmesi (Zilkade/Mart).

630         Alâ b. Hadramî’nin Ebû Hüreyre ile birlikte Bahreyn yöneticisi Münzir b. Sâvâ’ya elçi olarak gönderilmesi.

630         Hz. Peygamber’in oğlu İbrâhim’in doğumu (Zilhicce/Mart-Nisan).

630         Benî Sa‘lebe, Benî Sudâ’, Benî Bâhile, Benî Sümâle, Benî Cerm, Ehâbîş, Benî Ak ve Benî Hüzeyl heyetlerinin Medine’ye gelip müslüman olmaları.

630         Hz. Peygamber’in bazı şehir ve kabilelere zekât âmilleri göndermesi (Muharrem/Nisan-Mayıs).

630         Abbâd b. Bişr’in Benî Süleym ve Benî Müzeyne’ye, Râfi‘ b. Mekîs el-Cühenî’nin Benî Cüheyne’ye, Dahhâk b. Süfyân el-Kilâbî’nin Benî Kilâb’a, Büsr b. Süfyân el-Kâ‘bî’nin Benî Kâ‘b’a, İbnü’l-Lütbiyye el-Ezdî’nin Benî Zübyân’a, Mâlik b. Nüveyre’nin Benî Hanzale b. Mâlik’e, Amr b. Âs’ın Fezâre’ye, Velîd b. Ukbe’nin Benî Müstalik’a zekat toplamak üzere gönderilmesi.

630         Uyeyne b. Hısn’ın Benî Temîm Seriyyesi ve Benî Temîm kabilesinin Medine’ye gelip müslüman olması (Muharrem/Mayıs).

630         Benî Esed’den bir heyetin Medine’ye gelip müslüman olması.

630         Alkame b. Mücezziz kumandasında ilk deniz seferinin düzenlenmesi (Rebîülâhir/Temmuz-Ağustos).

630         Hz. Ali’nin Tay kabilesinin putu Füls’ü tahrip etmesi.

630         Ukkâşe b. Mihsan’ın Benî Belî ve Benî Uzre’ye karşı Cinâb Seriyyesi.

630         Hz. Peygamber’in, Habeş Necâşîsi Ashame’nin vefatını haber verip gıyabî cenaze namazını kıldırması (Receb/Ekim).

630         Îlâ ve tahyîr hadisesi.

630         Tebük Gazvesi (Receb/Ekim).

630         Hâlid b. Velîd’in Dûmetülcendel lideri Ükeydir b. Abdülmelik’e karşı seriyyesi ve Hz. Peygamber’in Ükeydir ile antlaşma yapması.

630         Cerbâ, Ezruh, Maknâ, Eyle (Akabe) ve Tebük halkını temsilen heyetlerin Hz Peygamber’e gelip barış yapması.

630         Hz. Peygamber’in, Tebük’ten Dihye b. Halîfe’yi Bizans İmparatoru Herakleios’a ikinci defa İslâm’a davet mektubuyla göndermesi.

630         Hz. Peygamber’in kızı Ümmü Külsûm’un vefatı.

630         Benî Ukayl, Benî Kelb, Benî Kilâb, Benî Tücîb, Benî Gatafân, Benî Hanzale b. Mâlik, Benî Kudâa, Belî ve Benî Behrâ’dan heyetlerin Medine’ye gelip müslüman olması.

630         Hıristiyan Benî Tağlib’in Medine’ye gelip antlaşma yapması.

630         Kâ‘b b. Züheyr’in müslüman olması ve Hz. Peygamber’in hırkasını ona hediye etmesi.

630         Benî Sa‘d b. Bekir kabilesinin Dımâm b. Sa‘lebe’yi elçi olarak Medine’ye      göndermesi ve müslüman olmaları.

630         Benî Cüzâm heyetinin Medine’ye gelip müslüman olması.

630         Hz. Peygamber’in münafıklara ait Mescid-i Dırâr’ı yıktırması.

630         Himyer krallarının İslâm’a davet edilmesi ve Müslümanlığı benimsemeleri.

630         Benî Hemdân, Benî Fezâre, Benî Mürre’den ve Tâif’teki Sakıf kabilesinden bir heyetin Medine’ye gelip müslüman olması.

630         Hz. Peygamber’in Ebû Süfyân ile Mugıre b. Şu‘be’yi Lât putunu kırmaya göndermesi.

631         Münafıkların reisi Abdullah b. Übeyy b. Selûl’ün ölümü (Zilkade/Şubat).

631         Hz. Ebû Bekir’in emîr-i hac tayin edilmesi (Zilkade- Zilhicce/Mart).

631         Tevbe sûresinin hükümlerini bildirmek üzere Hz. Ali’nin Mekke’ye gönderilmesi (Zilhicce/Mart).

631         Necran hıristiyanlarından bir heyetin Medine’ye gelmesi ve Hz. Peygamber’le mübâhele yapmayı reddedip antlaşmaya varması (Zilhicce/Nisan).

631         Hâlid b. Velîd’in Necran Seriyyesi ve Benî Hâris’ten bir heyetin Medine’ye gelip müslüman olması (Rebîülâhir/Temmuz).

631         Hz. Ali’nin Yemen Seriyyesi ve Benî Mezhic’in müslüman olması (Ramazan/Aralık).

631         Cerîr b. Abdullah’ın Zülhalesa putunu ve mâbedini yıkmaya gönderilmesi.

631         Hz. Peygamber’in Kur’ân-ı Kerîm’i Cebrâil’e iki defa arzetmesi ve yirmi gün itikâfta kalması (Ramazan/Aralık).

631         Benî Ezd, Ebnâ, Benî Tay, Benî Âmir b. Sa‘saa, Benî Kinde, Benî Tücîb, Benî,  Rehaviyyîn, Benî Gafik, Benî Mehre, Benî Hanîfe, Benî Ans, Benî Murâd, Benî Abdülkays, Benî Hilâl, Benî Ruhâ ve Benî Zübeyde’den heyetlerin Medine’ye gelip müslüman olmaları.

631         Müseylime’nin peygamberlik iddiasında bulunması.

632         Hz. Peygamber’in oğlu İbrâhim’in vefatı (29 Şevval/28 Ocak).

632         Vedâ haccı için Hz. Peygamber’in Medine’den ayrılışı (26 Zilkade/23 Şubat).

632         Vedâ hutbesi (9 Zilhicce/7 Mart).

632         Vedâ tavafı (14 Zilhicce/12 Mart Perşembe).

632         Benî Muhârib’den bir heyetin Medine’ye gelip müslüman olması (Zilhicce/Mart).

632         Yemen Valisi Bâzân’ın vefatı; Hz. Peygamber’in Yemen’e on bir vali tayin etmesi.

632         Nasr sûresinin nâzil olması (Zilhicce/Mart).

632         Hz. Peygamber’in câriyesi (hanımı) Reyhâne bint Şem‘ûn’un vefatı.

632         Medine’ye en son gelen Benî Neha‘dan bir heyetin müslüman olması (15 Muharrem/12 Nisan).

632         Üsâme b. Zeyd’in Suriye’ye gidecek orduya kumandan tayin edilmesiMayıs).

632         Hz. Peygamber’in şiddetli baş ağrısı ve humma yakalanması (27 Safer/24 Mayıs Pazar).

632         Peygamberlik iddiasında bulunan Esved el-Ansî’nin öldürülmesi (8 Rebîülevvel/3 Haziran).

632         Hz. Peygamber’in vefatı (13 Rebîülevvel/8 Haziran Pazartesi).

632         Hz. Peygamber’in defnedilmesi (14 Rebîülevvel/9 Haziran Salı)

 

Etiketler: hz muhammed hayatı, hz muhammed, Muhammad – Prophet, muhammad, hz muhammed hayatı, hz muhammedin, hz muhammedin hayatı, hz muhammed sözleri, peygamber, hz. Muhammed, dua, dua nedir, duanın önemi, sunnah, sünnet, sünnet nedir, ehli sünnet, محمد‎